De 9 planetary Boundaries

De 9 Planetary Boundaries er et videnskabeligt koncept, der blev introduceret af 28 internationale forskere – heriblandt Johan Rockström fra Stockholm Resilience Centre. Disse grænser repræsenterer tærskler i Jordens miljøsystemer, hvis overskridelse kan føre til alvorlige miljømæssige ændringer.

Konceptet hjælper med at identificere de biogeokemiske og fysiske processer, der regulerer Jordens stabilitet, og som er afgørende for at opretholde et sikkert og bæredygtigt globalt miljø.

Herunder er en kort beskrivelse af hver af de 9 Planetary Boundaries.

 

1. Klimaforandring

Fokuserer på de menneskeskabte ændringer i atmosfærens sammensætning gennem udledning af drivhusgasser, som fører til global opvarmning og ændringer i klimamønstre. Dette indebærer risici for ekstreme vejrforhold, havniveaustigninger og påvirkninger på økosystemer.

2. Fremmede stoffer

Omfatter de miljømæssige og sundhedsmæssige risici ved introduktion af syntetiske kemikalier og materialer, såsom organiske forurenede stoffer, radioaktive materialer, nanomaterialer og mikroplast. Disse stoffer kan have langsigtede og ofte uforudsigelige effekter på miljøet og menneskers sundhed.

3. Nedbrydning af ozonlaget

Omhandler nedbrydningen af ozonlaget, som beskytter Jorden mod skadelig ultraviolet stråling fra solen. Nedbrydningen skyldes primært emissioner af chlorfluorkarboner (CFC’er) og andre ozonnedbrydende stoffer.

4. Aerosoler i atmosfæren

Aerosoler i atmosfæren, både naturlige og menneskeskabte, kan påvirke klimaet ved at ændre mængden af sollys, der reflekteres eller absorberes af jorden. Dette kan føre til ændringer i klimamønstre og har sundhedsmæssige konsekvenser for mennesker.

5. Forsuring af havene

Opstår når havene absorberer CO2 fra atmosfæren, hvilket fører til kemiske reaktioner, der reducerer havvandets pH-værdi. Dette påvirker marine økosystemer, især koraller og skalbærende organismer, som spiller en kritisk rolle i havets fødekæder.

6. Udslip af kvælstof

Fokuserer på kredsløbene af væsentlige næringsstoffer som nitrogen og fosfor, som er blevet væsentligt ændret af menneskelige aktiviteter, primært gennem landbrug og forbrænding af fossile brændstoffer. Disse ændringer påvirker økosystemers sundhed.

7. Ændring i ferskvandsforbrug

Overforbrug og forurening af ferskvandsressourcer truer tilgængeligheden af rent vand til drikke, landbrug og industrielle processer. Dette udgør en alvorlig risiko for menneskers sundhed, fødevaresikkerhed og økosystemers velvære.

8. Ændring i skovdække

Dette punkt kan relateres til ændringer i landanvendelse, såsom afskovning, urbanisering og omdannelse af naturlige områder til landbrugsjord, hvilket har dybtgående effekter på jordens evne til at lagre kulstof, regulere vandcyklussen og opretholde biodiversitet.

9. Biodiversitet

Handler om tabet af biodiversitet og ændringer i økosystemfunktioner, som følge af menneskelig aktivitet. Dette omfatter udryddelse af arter og forringelse af naturlige levesteder, hvilket truer jordens evne til at opretholde liv og levere essentielle økosystemtjenester.

Fremtidens jord: Andrew Merrie om klimakrisen og verdens hurtige forandring

Lyt til Andrew Merrie, Research Liaison Officer ved Stockholm Resilience Centre, Stockholm University, der deltager i en tankevækkende diskussion om vores planets fremtid. I denne video belyser Merrie den hastige forandring, vores verden står overfor, og det presserende behov for at adressere klimakrisen.

Download ressourcer til T.E.G. Solution

Velkommen til downloadsektionen for T.E.G. Solution-materialer. Disse materialer er skabt som en del af projektet, og vi gør opmærksom på, at ændringer i materialerne kræver forudgående aftale.

Citat fra materialerne er tilladt, så længe kilden angives tydeligt.

Materialerne er frit tilgængelige til download og brug uden omkostninger.